در حال بارگیری پلیر . . .

چه حیواناتی برای بعضی ها مقدس و خدا هستند؟