در حال بارگیری پلیر . . .

انتقال عارف غفوری به بیمارستان به خاطر نیش مار