در حال بارگیری پلیر . . .

چگونه میتوان بنزین و گاز را از نقت خام استخراج کرد - فیلم آکا

فیلم های آموزشی :

۱۴ بهمن ۱۳۹۲
فیلم های آموزشی