در حال بارگیری پلیر . . .

دستیار اتوکد-لیستوفر بلوک ها - فیلم

توسط این فرمان می توانید، از بلوک های موجود در فایل لیستوفر تهیه کنید. بعد ازا اجرای دستور و انتخاب موضوعات، برنامه به صورت هوشمند بلوک های موجود را شناسایی و اطلاعات آنها شامل، نام، شکل و تعداد هر کدام را در یک جدول چاپ می کند.

فیلم های آموزشی :